เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์การประเมินสายผู้สอน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 166-2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงาน มข.
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 2665-2562 เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน มข.
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 2666-2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 ::บุคลากรภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
 

 
ชื่อ นางวีณา รองเมือง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
E-mail :
rweena@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-491
0

 
ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ดอนแปว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
E-mail : dpongs@kku.ac.th

โทรศัพท์ : 4-4911
ชื่อ นางสาวจงกลวรรณ  จันทรสมบัติ
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail : jounja@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-4911


 

  
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : rweena@kku.ac.th