>>ทำเนียบนายกสมาคมศิษย์เก่า

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1 ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา 1 2543-2547
2 รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 2 2547-2549
3 น.สพ.ธวัชชัย พูลสวัสดิ์ 1 2549-2551
4 น.สพ.จักกฤษ นิยมทอง 5 2551-2553
5 น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร 2 2553-2556
6 น.สพ.ธีระชัย วงษ์ชารู 5 2556-2558
7 น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ 7 2558-2560
8 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง 8 2560-ปัจจุบัน