ภารกิจด้านสารบรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

 

 

ชื่อ นางสาวนิตยาแก้วก่า


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
                หัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณ

E-mail : nitkae@kku.ac.th

โทรศัพท์ : 4-4901

 

 

 

 

ชื่อ นางปริศนา ิชาธรรม

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3
E-mail : prisvi@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-4901 

 

 

ชื่อ นายสัญจิตร  ศรีหนองหว้า

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส4
E-mail : sunysr@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-4901

 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150