ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ชื่อ นายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร

ตำแหน่ง :
หัวหน้าภารกิจด้านทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail :
chalermpan@kku.ac.th

 


 

ชื่อ นายยรรยง วังปรีชา
E-mail :
wyanyo
@kku.ac.th

 

 

 

 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150