ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์งานบริหารและธุรการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                    

 

 

 งานบริหารและธุรการ ประกอบไปด้วย 5 ภารกิจคือ
 
>ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
            ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ  และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย
 สวัสดิการและการออกจากราชการ

 >ภารกิจด้านสารบรรณ
          ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

 >ภารกิจด้านอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
            ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ
           

 >ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           
ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักศึกษา และกิจกรรมที่คณะฯ จัด ซึ่งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่
           
ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการ ด้าน
ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของคณะและโรงพยาบาลสัตว์  โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเลคทรอนิกส์ จัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศแก่บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การติดตั้ง/ซ่อมบำรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ

 

 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150  
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :kricla@kku.ac.th