หน้าหลัก

แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
  - ขั้นตอนการให้บริการ
    ขอใช้รถยนต์

- แบบฟอร์มขอใช้ห้อง
  - ขั้นตอนการให้บริการ
    ขอใช้
ห้องระชุม
- ใบจัดซื้อ จัดหา
- เบอร์โทรศัพท์ภายใน คณะฯ

 

 
 นายพงศ์พันธุ์ พงศ์สะพัง
 
ตำแหน่ง : หัวหน้าารกิจด้านอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
e-mail : ppongp@kku.ac.th 
  
 
หมวดงานช่าง หมวดสนามและงานสวน หมวดรถยนต์ หมวดแม่บ้าน

ชื่อ นายสุทธิกมล วิชาธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิคชำนาญงานชื่อ นายอัมพร ไกรษรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง

ชื่อ นายเดชา สมบูรณ์       
ตำแหน่ง : พขร. (ลจ.ประจำ)

ชื่อ นางจันดา ซาซุม        ตำแหน่ง : คนงาน
 (ลจ.ชั่วคราว)

ชื่อ นายพงษ์ชัย หมื่นน้อย
ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์

 

 

ชื่อ นายเทพกร สาสีทา      
 
ตำแหน่ง : พขร.
(ลจ.ชั่วคราว)

ชื่อ นางสำราญ นามสีฐาน   
ตำแหน่ง :
คนงาน
(ลจ.ชั่วคราว)

 

ชื่อ นายจักรกริช จันทะสอน  ตำแหน่ง : พขร.
(ลจ.ชั่วคราว)

ชื่อ นางราตรี ไชยเดช        
ตำแหน่ง : คนงาน
(ลจ.ชั่วคราว)

 

ชื่อ นางวรรณลดา จันที      
ตำแหน่ง :
คนงาน
 (ลจ.ชั่วคราว)

 

ชื่อ นส.สุคน์ ซาซุม
ตำแหน่ง : คนงาน
(ลจ.ชั่วคราว)

 
 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150