เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 :: บุคลากร (Person)

 
 

 

 

รักษาการหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก    สุวรรณธาดา
Asst.Prof. Pimchanok  Suwannathada

 


 

 

รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 
Asst.Prof. Dr.Tawatchai  Pohuang
 

อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง

 

 

ผศ.สพ.ญ.พิมชนก    สุวรรณธาดา
Asst.Prof. Pimchanok  Suwannathada

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,D.V.M
 


 

 

รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน   สุขสวัสดิ์
Assoc.Prof.Dr. Fanan  Suksawat

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์ ,Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences)
 

 

waiting picture

 

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา   พลอยงาม
Dr.Trasida  Ployngam

ตำแหน่ง  อาจารย์ ,Ph.D. (Molecular Veterinary Biosciences)
 

 

waiting picture

 

ผศ.สพ.ญ.อารยาพร  มคธเพศ
Asst .Prof.Arayaporn  Macotpet

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,D.V.M
 

 

waiting picture

 

อ.สพ.ญ.น้ำฟ้า   เฟื่องบุญ  
Miss.Numfa  Fungbun

ตำแหน่ง  อาจารย์,D.V.M,  M.Sc
 

อายุรศาสตร์สุกร

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา     จิวากานนท์
Asst.Prof. Dr. Jatesada  Jiwakanon

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D. (Reproduction)
 


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์
Asst.Prof. Dr. Sarthorn  Porntrakulpipat

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Dr.med.vet (Hannover)
 

 

waiting picture

 

ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร    ดิเรกศิลป์
Asst.Prof. Dr.Kochakorn  Direksin

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D. (Veterinary Medicine)
 

อายุรศาสตร์ม้า

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม
Asst .Prof. Dr.Prawit  Butudom

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D. (Large Animal Clinical Sciences)
 

 

waiting picture

 

นายภาวิน     สายหู  
Mr. Pavin  Saihoo    

ตำแหน่ง  อาจารย์ ,D.V.M(GAUF)
 

อายุรศาสตร์สัตว์น้ำ
 

waiting picture

 

ผศ.น.สพ.ดร.คณิต     ชูคันหอม
Asst .Prof. Dr.Kanit  Chukanhom

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D. (Veterinary Medicine)
 

 

waiting picture

 

รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล
Assoc.Prof. Dr. Bundit  Tengjaroenkul

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์,Ph.D. (Veterinary Medicine)
 

อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
 

waiting picture

 

รศ.สพ.ญ.กัลยา   เจือจันทร์

Assoc.Prof. Kanlaya  Chuachan

ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์,วท.ม. (อายุรศาสตร์สัตว์ปีก) M.Sc.
 


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 
Asst.Prof. Dr.Tawatchai  Pohuang

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,(อายุรศาสตร์สัตว์ปีก)D.V.M,  M.Sc. Ph.D..
  

 

 

อ.สพ.ญ.ดร.สุชีวา  จันทร์หนู
Dr.Sucheeva  Junnu

ตำแหน่ง  อาจารย์ ,Ph.D.
 

อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

 

 

ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล
Asst.Prof. Dr. Chaiyapas  Thamrongyoswittayakul

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D.(Large Animal Clinical Sciences).
 


 

 

ผศ.น.สพ..ดร.อรัญ     จันทร์ลุน
Asst.Prof. Dr. Aran  Chanlun

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D.(Ruminant Medicine)
  

 

 

อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข
Dr.Sarinya  Rerkyusuke

ตำแหน่ง  อาจารย์ ,Ph.D.
 

อายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์แปลก


 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์   วีระกุล
Asst.Prof. Dr. Sompoth  Weerakhun

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์,Ph.D. (Fish  Diseases)
 

ห้องปฏิบัติการ


 

 

ดร.มนัสนันท์  บริสุทธิ์เพ็ชร
Dr. Manassanan   Borisutpeth

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ),Ph.D. (Veterinary Medicine)
 


 

 

นางสาวกิ่งกาญจน์  สาระชู
Miss. Kingkarn  Sarachu

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ),วท..(สัตวศาสตร์)M.Sc.
 

สำนักงาน


 

 

นางสาวนิตยา  แก้วก่า
Miss. Nittaya  Kaewka

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชำนาญการ),..(บริหารการศึกษา)B.Ed.
 


 

 

นายสมควร  สอนถม 
Mr. Somkuan  Sontom

ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 4,มศ.3

 


  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491