เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 :: ห้องปฏิบัติการ  [Laboratory units]  

>> ระเบียบห้องปฏิบัติการ

>> แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

>> แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ

>>  อัตราค่าบริการครุภัณฑ์

>> ห้องปฏิบัติการโรคกระดูกและข้อ
      (อ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
[Bone and joint research  laboratory]

>> ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬาและสรีรวิทยาการออกกำลังม้า
     
(อ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
 [Equine Sports Medicine and Exercise Physiology Laboratory]


  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491