เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 ::  เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 >> โรคซึ่งมีผลต่อระบบสืบพันธุ์สุกร  (ผศ.น.สพ.ดร.สาธร   พรตระกูลพิพัฒน์) 
      หน้าปก
     
คำนำ
      
สารบัญ
     
โรคของทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
     
Eperythrozoonosis
      
Leptospirosis
      
Porcine Parvovirus
      
โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
      
อหิวาต์สุกร
      
วินิจฉัยแยกโรคระบบสืบพันธุ์
     
โรคบรูเซลโลซิส
     
Japanese B Encephalitis

>> โรคและความผิดปกติที่สำคัญในลูกม้าหลังคลอด (ผศ.น.สพ.   ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
>> หลักอายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย (ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
>> การตรวจร่างกายลูกม้าทางคลินิก (ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
>>  เอกสารและบทความเกี่ยวกับม้ากีฬา (ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
>> การออกกำลังกับภาวะขาดน้ำในม้ากีฬา (ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม)
>> โรคในระบบสืบพันธุ์สุนัข (ผศ.สพ.ญ.นงเยาว์  สุวรรณธาดา)
>> การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 1 (หน่วยสัตว์เลี้ยง)  (ผศ.สพ.ญ.ดร.จิราพร  สุขสวัสดิ์)

 


  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491