เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 :: สาขาวิชาในภาควิชาอายุรศาสตร์ [Division in Department of Veterinary Medicine]

 >> อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก (สุนัขและแมว) [Small Animal Internal Medicine]

>> อายุรศาสตร์ม้าและการจัดการสุขภาพม้า [Equine Internal Medicine & Health Management]

>> อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและการจัดการสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม [Ruminant Medicine & Health Management]

>> อายุรศาสตร์สุกรและการจัดการสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม [Swine Medicine & Health Management]

>> อายุรศาสตร์สัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ [Aquatic Medicine & fisherries]

>> อายุรศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์แปลก [Wildlife & Exotic Medicine]

>>อายุรศาสตร์ภายใน [Veterinary Internal Medicine]
   - ernal Medicine"? Vet Med, KKU
  - Clinical Case Management: A Problem-oriented approach (POA & POVMR)
  -
Update in Veterinary Internal Medicine


  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491