เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 :: ารเรียนการสอน

 >> รายวิชาที่เปิดสอน [Course instruction] : ประมวลรายวิชา[Course Syllabus]

* อายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์  
       [Veterinary General Medicine]
     
 รหัสวิชา : 717 421
       หน่วยกิต : 3 (3-0-0)
       เงื่อนไขรายวิชา : 713 721, 714 311
       อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ และคณะ
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์  
      [Clinical Practice in Veterinary General Medicine]
      
รหัสวิชา : 717 422
      หน่วยกิต : 1 (0-3-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 713 312, 714 311
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม และคณะ
* ฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงปอด(Heart & lung sounds)
*อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง  
      [Companion Animal Medicine]
      
รหัสวิชา : 717 423
      หน่วยกิต : 3 (3-0-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.นงเยาว์  สุวรรณธาดา และคณะ
* อายุรศาสตร์ม้า  (ปีการศึกษา 2548)
      [Equine Medicine]

      รหัสวิชา : 717 524
      หน่วยกิต : 2 (2-0-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421
      อาจารย์ผู้สอน : อ.ภาวิน  สายหู  และคณะ
* อายุรศาสตร์สุกร
      [Swine Medicine]

      รหัสวิชา : 717 525
      หน่วยกิต : 3 (3-0-0)
      เงื่อนไขรายวิชา :  717 421 
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์  และคณะ
 
* อายุรศาสตร์สัตว์ปีก
      [Avian Medicine]

      รหัสวิชา : 717 526
      หน่วยกิต : 3 (2-3-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.กัลยา เจือจันทร์   และคณะ   
* ายุรศาสตร์สัตว์น้ำและสัตว์ป่า
      [Aquatic Animal and Wildlife Medicine]

      รหัสวิชา : 717 527
      หน่วยกิต : 2 (1-3-0)  
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421 
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.บัณฑิตย์   เต็งเจริญกุล  และคณะ
  
* อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
      [Ruminant Medicine]

      รหัสวิชา : 717 528
      หน่วยกิต : 3 (3-0-0) 
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421  
      อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล  และคณะ
        
* การจัดการทางสัตวแพทย์
      [Veterinary Management]

      รหัสวิชา : 717 531 
      หน่วยกิต : 1 (1-0-0)  
      เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
      อาจารย์ผู้สอน : อ.อารยาพร  มคธเพศ  และคณะ
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 1
      [Clinical Practice in Veterinary Medicine I ]

            -
หน่วยสัตว์เลี้ยง (ปีการศึกษา 2548)
 - หน่วยม้า (ปีการศึกษา 2548)
            - หน่วยสัตว์ปีก (ปีการศึกษา 2548)
      รหัสวิชา : 717 541
      หน่วยกิต : 2 (0-4-0) 
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421, 717 422 
      อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.จิราพร  สุขสวัสดิ์ และคณะ
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 2
      [Clinical Practice in Veterinary Medicine II ]

         -
หน่วยม้า (ปีการศึกษา 2545)
         -
หน่วยสัตว์เลี้ยง
 (ปีการศึกษา 2547)
      รหัสวิชา : 717 542
      หน่วยกิต : 2 (0-4-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 421, 717 422 
      อาจารย์ผู้สอน : อ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล  และคณะ      
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์  3
      [Clinical Practice in Veterinary Medicine III ]

      รหัสวิชา : 717 543
      หน่วยกิต : 2 (0-4-0) 
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 423, 717524, 717 525, 717 526
      รายวิชาร่วม 717 528
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.กัลยา  เจือจันทร์  และคณะ

*  คลินิกโคภาคฤดูร้อน 2547 (Bovine clinic Summer 2005)

* สัมมนา
      [Seminar]

      รหัสวิชา : 717 591
      หน่วยกิต : 1 (1-0-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5-6
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์  และคณะ
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์   4
      [Clinical Practice in Veterinary Medicine IV ]

            - ตารางการเรียนการสอน
(ปีการศึกษา 2548)
            - หน่วยสุกร
(ปีการศึกษา 2548)
     
       - หน่วยสัตว์ปีก (ปีการศึกษา 2548)

      รหัสวิชา : 717 644
      หน่วยกิต : 6 (0-12-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 423, 717 524, 717 525, 717 526, 717 528
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์  และคณะ
* การปฏิบัติคลินิกทางอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ 5
      [Clinical Practice in Veterinary Medicine V ]

      รหัสวิชา : 717 645
      หน่วยกิต : 6 (0-12-0)
      เงื่อนไขรายวิชา : 717 423, 717 524, 717 525, 
     717 526, 717 528
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ประวิทย์   บุตรอุดม  แลคณะ
              
* ปัญหาพิเศษ
      [Special Problems]

      รหัสวิชา : 717 692
      หน่วยกิต : 2
      เงื่อนไขรายวิชา : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6
      อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.บัณฑิตย์   เต็งเจริญกุล  และคณะ

  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491