เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  บุคลากร
  สาขาวิชาในภาควิชา
  ห้องปฏิบัติการ
  กิจกรรมวิชาการ
  การเรียนการสอน
  เอกสารการสอน
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
  Americal College of
Veterinary Internal medicine (ACVIM)
  European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
  Journal of Veterinary
Internal Medicine(JVIM)
  สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
  ธาราโชติ ไรดิ้ง คลับ
  ชมรมผู้พัฒนาพันธุ์ม้าขี่แห่งประเทศไทย


 :: เกี่ยวกับหน่วยงาน (About the Deparment)

 
 
โครงสร้างการบริหารภาควิชา (Organizations)

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ [Vision and Mission]
 - Thai version
 -
English version


  ข่าวสารภาควิชาและประชาสัมพันธ์ [Department's News]
>>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
>>
รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
-*
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปี 2553
-*
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
 -* สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เวชศาตร์คลินิกโรคและปัญหาทางระบบประสาทในสัตว์เล็ก:
 -* การใช้ชีวสารสนเทศในทางสัตวแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Computational biology in Veterinary Medicine and 
    Biomedical science) 11 กรกฎาคม 2548 โดย ดร. เอกชัย เจนวิถีสุข University of Washington, Seattle, WA, USA

  การบริการทางคลินิกของอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์และตารางปฏิบัติงานณ โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการ(KKU' s Veterinary Medical Teaching Hospital & a Referral facility)
- คลินิกอายุรกรรมทั่วไปใสัตว์เล็ก [General Small Animal Medicine]
- คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง [Skin clinic]
- คลินิกเฉพาะทางด้านมะเร็งและเนื้องอก [Oncology clinic]
- คลินิกอายุรศาสตร์ภายในและคลินิกเฉพาะทางโรคและปัญหาระบบประสาทในสัตว์เล็กและม้า [Small Animal & Equine InternalMedicine & Neurology Clinic]
- คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง [Ruminant Medicine & Surgery]
- คลินิกม้า [Equine Medicine & Surgery]
- คลินิกสัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสัตว์แปลก [Aquatic, wildlife & exotic pets clinic]
- คลินิกสุกร [Swine Medicine & Surgery]

 


  
 


Contact us: Department of Veterinary Clinical Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,
123 Friendship Rd., Meaung District, Khon Kaen, THAILAND 40002 Phone/Fax: 66-43-364491
หมายเลขโทรศัพท์ : เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย 246534-53 ต่อ 2491 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร (043) 364491