คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562

Monday, 19 August 2019 02:09 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลและใช้บรรดาสัตว์ทดลองต่างๆให้เป็นไปอย่างมีเมตตาธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นในฐานะของการเป็นครูให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยพิธีทำบุญในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Monday, 19 August 2019 02:10