คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Thursday, 09 July 2020 00:46 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ขอความร่วมมือสัตวแพทย์เข้าร่วมในการบริการฉีดวัคซีน โดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่ง สพ.ญ.ณัฐฤทัย กิ่งมณี ตำแหน่งสัตวแพทย์ นายภิรายุ พวงจันทร์ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานผู้ช่วย และนายสุวัฒนา บาอุ้ย เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1, 2,15 และ 16 พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินการได้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข จำนวน 30 ตัว และ แมว จำนวน 25 ตัว


Last Updated on Thursday, 09 July 2020 00:47