คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”

Wednesday, 15 January 2020 06:25 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 11–12  มกราคม  2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนักที่ดีในการด้านการเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวมจำนวน 107 คน  ทั้งนี้ อยู่ในความดูแลของ  รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.นุสรา  สุวรรณโชติ  อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ น.สพ.พันทิศ กำลังชัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนสัตว์ที่เข้ามารับการบริการตรวจร่างกายแยกประเภทได้ดังนี้ แมว 35 ตัว และสุนัข  310  ตัว  รวมทั้งสิ้น 323 ตัว และรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 280 ตัว


Last Updated on Wednesday, 15 January 2020 06:26