คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15

Tuesday, 02 July 2019 06:36 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 19-28  มิถุนายน  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์   ได้จัดให้มีการออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15  ขึ้น ในพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด  43  หมู่บ้าน ของอำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ทุกชั้นปีได้ฝึกทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์และทักษะชีวิตอันประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การถ่ายพยาธิ  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค  การถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่น  รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างเสริมจิตสาธารณะแก่นักศึกษา  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักในการเลี้ยงดูสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยพิธีเปิดค่ายได้จัดให้มีขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่  18  มิถุนายน  2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  อำเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุวรรณ วงค์บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย  นายสังวาล  โพนพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย และในส่วนของคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธนาคาร  นะศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลค่าย  ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน  อนึ่ง โครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 15  ในครั้งนี้  ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท  จากสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และงบประมาณเงินรายได้จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท   ในโอกาสนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณ นายสังวาล  โพนพุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี  ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  43 หมู่บ้าน   และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองกอมเกาะ ที่ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่และสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายในครั้งนี้


Last Updated on Tuesday, 02 July 2019 06:38