คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์

Monday, 02 November 2020 08:33 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา หัวหน้าโครงการวิจัยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ในทางสัตวแพทย์ (Virtual Reality Technology for Veterinary Anatomy Teaching and Learning) และทีมผู้วิจัย ได้เข้าหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัฒน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล และ อาจารย์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีได้เล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยว่า คณะได้ร่วมกับบริษัทบูลโอเชี่ยน เทคโลโลยี จำกัด และบริษัทกฤชสร55 ในการพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์   ให้เทียบเท่ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ซึ่งจำแนกเป็น 7 ระบบ ได้แก่ ระบบพื้นผิวร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง ระบบประสาทและระบบการย่อยอาหาร รวมถึงแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยและงบประมาณที่จะต้องใช้ประมาณ 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทบูลโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และ น.สพ.ศาสตรา สิทธิสาร กรรมการผู้จัดการบริษัทกฤชสร55 ได้แนะนำและสาธิตการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง แก่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลและผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลกล่าวว่าโครงการวิจัยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยตอบสนองต่อนโยบายการเรียนรู้แบบ Education Transformation ของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือ Innovation รวมถึงการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย  ซึ่งจะได้หารือท่านรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป


Last Updated on Monday, 02 November 2020 08:34