คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย

Monday, 16 December 2019 09:06 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตรวจหาภูมิคุ้มกันต้านโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังจากการให้วัคซีน” และหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาการต้านภูมิจากการทำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคคลากร นักศึกษา และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการสุขภาพหนึ่งเดียวร่วมกันระหว่างสองคณะ ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อEvaluating serological response to rabies vaccination in humans and animals: a simple and effective tool for the rabies control model 4.0” จากนั้น รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำการเสวนาในหัวข้อSharing success case research project” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก