คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ”

Tuesday, 29 October 2019 03:03 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านวิจัย งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายชี้แจงเพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีความรู้และเข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนไปของการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ รวมทั้งรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานเพื่อยื่นคำของบประมาณ ประจำปี 2563 และ 2564 ได้อย่างถูกต้องและตรงกับทิศทางของการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง โดยคณะได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน