อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560

Thursday, 24 May 2018 04:55 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560 ในฐานะนักวิจัยโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” โดยมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล เป็นหัวหน้าโครงการ