คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558

Monday, 05 September 2016 00:50 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการนำของ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558” ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อิศรา  ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ ผศ. น.สพ. ดร. สุชาติ วัฒนชัย หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ มาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา คณาจารย์ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดำเนินงานได้ด้วยดีทุกประการ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:34