จรรยาบรรณบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Thursday, 03 February 2011 04:03 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     


> แผนการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.)

> แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

# หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

> เอกสารประกอบโครงการสัมมนาจรรยาบรรณและจริยธรรมคณาจารย์ เรื่อง อย่างไรคือการโจรกรรมทางวิชาการและกรณีศึกษา

กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสนันสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำส่วนงาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# จรรยาบรรณ ตามภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ประกาศให้ทราบ

1. คำสั่ง มข.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

2. คู่มือจรรยาบบรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ประกาศ ก พ อ เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

5. ประกาศ มข เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

6. หนังสือส่งเสริมจรรยาบรรณจริยธรรม-รากแก้วแห่งมโนธรรมสำนึก

7. แผ่นพับ หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จรรยาบรรณ มหาวิทยายาลัยขอนแก่น = https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ
1.
สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
2.สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
3.สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
4.สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติต่างๆ

> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555

> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2558

>> คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546  ข้อที่ 1-28

อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 24 (4) (ฐ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสัตวแพทยสภาออก ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
"จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์" หมายความว่า ความประพฤติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่กำหนด เพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา
"เกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์" หมายความว่า มาตรฐานความประพฤติที่วัดจากการพิจารณาความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นหลัก ทั้งนี้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีจะต้องประพฤติให้สมกับความไว้วางใจจากประชาชน และต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพ
"การโฆษณา" หมายความว่า การเผยแพร่ การประกาศ อาจจะโดยหนังสือ วาจา การป่าวร้อง การป่าวประกาศ แก่ประชาชน หรือสาธารณชนทางสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือทางเครือข่ายอิเล็คทรอนิก เป็นต้น

:: หมวด 1 ความประพฤติทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดอันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องดำรงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและช่วยเหลือสังคมตามฐานันดรแห่งวิชาชีพ
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความชำนาญแห่งวิชาชีพ


:: หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องรับผิดชอบและระมัดระวังในการใช้ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสัตว์และผู้บริโภค
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ยินยอมหรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผิดกฎหมาย
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจ หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องอันเกี่ยวกับวิชาชีพ
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในระยะอันตราย เมื่อได้รับการร้องขอและอยู่ในฐานะที่ช่วยได้
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่เปิดเผยความลับอันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เว้นแต่เจ้าของสัตว์ยินยอมให้เปิดเผยหรือผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์รู้แน่ว่าการไม่เปิดเผยจะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของสังคม
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่หลอกลวงประชาชนให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นสำคัญ โดยยึดถือระบบส่งต่อสัตว์ป่วยไปยังผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อื่นที่จะให้บริการทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า


:: หมวด 3 การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พึงดำรงไว้ซึ่งสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพบนรากฐานแห่งเกียรติยศ ศรัทธาและความไว้วางใจต่อกัน
ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน
ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องไม่ชักจูงผู้รับบริการของผู้อื่นมาเป็นของตน


:: หมวด 4 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของตน
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้อื่น
ข้อ 20 การโฆษณาตาม ข้อ 18 และ ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อาจกระทำได้ในกรณีและเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมทางวิชาการ
(2) การแสดงผลงานในหน้าที่ หรือในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
(3) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
(4) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคม หรือมูลนิธิ
การโฆษณาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ที่จะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ส่วนตนหรือส่วนบุคคล หรือต่อสถานที่ทำการประกอบวิชาชีพส่วนตนหรือส่วนบุคคล
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อาจแสดงข้อความเกี่ยวกับ การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของตนที่สำนักงานได้เพียงข้อความเฉพาะเรื่องต่อไปนี้คือ
(1) ชื่อ นามสกุล และอาจมีคำประกอบชื่อได้เพียงคำว่า นายสัตวแพทย์ หรือสัตวแพทย์หญิง สัตวแพทย์ อภิไธย ตำแหน่งทางวิชาการ ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์ เท่านั้น
(2) ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งตนได้รับมาโดยวิธีการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสัตวแพทยสภาหรือสถาบันนั้นๆ ที่สัตวแพทยสภารับรอง
(3) เวลาทำการ
ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์อาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของตนได้เฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหรือข้อความตาม ข้อ 21 เท่านั้น
ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ทำการเผยแพร่ ให้ข้อมูลทางวิชาการ หรือตอบปัญหาทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ทางสื่อมวลชน ถ้ามีการแสดงว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะต้องไม่แจ้งสถานที่ทำการประกอบวิชาชีพส่วนตนหรือส่วนบุคคล และต้องไม่มีการแจ้งข้อความตาม ข้อ 22 ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันไปในทำนองโฆษณา
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมี มิให้การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นไปในทำนองโฆษณา คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถของตนหรือของผู้อื่น
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นเอาตนหรือชื่อของตนไปโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ต่อประชาชนทางสื่อต่างๆ
ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ต้องไม่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ หรือไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้รองรับ


:: หมวด 5 การทดลองในสัตว์
ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ทำการทดลองในสัตว์ต้อง ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์และต้องพร้อมที่จะป้องกันอันตรายแก่สัตว์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้น
ข้อ 28 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ผู้ทำการทดลองในสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม

Last Updated on Monday, 09 March 2020 03:47