คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wednesday, 23 June 2021 03:05 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขของวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการสิ้นสุดก่อนครบวาระ 4 ปี อนึ่ง รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขของวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการใหเปนไปตามนโยบายการบริหารสวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งอาจสงผลใหวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการสิ้นสุดกอนครบวาระ 4 ป อนึ่ง รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ และเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Last Updated on Wednesday, 23 June 2021 05:12