คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Wednesday, 30 September 2020 01:32 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 11.30-13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา พร้อมด้วย นายสิทธิพร กาบบัวลอย และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 8 คน ได้ร่วมออกบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ได้รับทราบข้อมูลของคณะและรายละเอียดการจัดการศึกษา ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักสูตร สำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อนึ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยถือว่าเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากที่สุดในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้จะทำให้คณะได้ทราบถึงความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะอีกทางหนึ่ง


Last Updated on Wednesday, 30 September 2020 01:32