คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร”

Monday, 03 August 2020 00:51 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” โดยการจัดโครงการในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณัทพร  เรืองเชิงชุม อาจารย์จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการใช้เทคนิคลีนในการบริหารและพัฒนาองค์กร โดยเทคนิคลีนถือว่าเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่มีการปรับใช้ในการพัฒนาในหลายองค์กรโดยเน้นในเรื่องของการลดความสูญเสียเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการโดยลดหรือตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป และเน้นความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในครั้งนี้เนื่องจากคณะเห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคณะทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้บริหารคณะจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่ตั้งไว้  ซึ่งโครงการนี้มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจ และรวมไปถึงคณาจารย์ผู้ที่จะเตรียมตัวเป็นผู้บริหารในอนาคตได้เข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะจะได้มีการประเมินระบบงาน กระบวนงาน หรือกิจกรรมต่างๆที่คณะดำเนินการอยู่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมต่อไป


Last Updated on Monday, 03 August 2020 00:53