คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 1

Friday, 24 July 2020 08:08 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้จัดโครงการ VM-KKU Meeting” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่างๆในการบริหารคณะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยโครงการ VM-KKU Meeting” นี้ มีเป้าหมายที่จะจัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือพูดคุยกันในหัวข้อ “แนวทางในการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์” ซึ่งในปัจจุบันคณะมีการจัดโครงสร้างทางวิชาการโดยแบ่งเป็นเพียงสาขาวิชาเดียวคือ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มมีตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยในสาขาวิชาดังกล่าวนี้มีคณาจารย์ จำนวน 71 คน และมีหลักสูตรที่กำกับดูแลอยู่จำนวน 5 หลักสูตร


Last Updated on Friday, 24 July 2020 08:09