คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมนำเสนอแผนพัฒนา Improvement Plan ระดับคณะ ครั้งที่ 2

Friday, 24 July 2020 01:10 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพด้วยเครื่องมือ Storyboard และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวมให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


Last Updated on Friday, 24 July 2020 01:11