คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

Monday, 20 July 2020 00:56 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่จะเป็นทิศทางการดำเนินงานของคณะเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้กำหนดไว้ให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการสัมมนาในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความเป็นไปเป็นไปเป็นมาและความสำคัญของการจัดโครงการี หลังจากนั้นเป็นการการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มคุณค่างานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)” โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “จรรยาบรรณบุคลากร” โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช ซึ่งการบรรยายทั้งสองหัวข้อดังกล่าวจะทำให้บุคลากรสามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็น “การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปี 2563” รอบ 9 เดือน โดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ต่อด้วยการถ่ายทอด “แผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 2564” โดยคณะผู้บริหาร ส่วนกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบรรยาย “แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563” โดย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นได้มีบุคลากรได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์สังกัดกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ จะได้เดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ร่วมกันในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ต่อไป


Last Updated on Monday, 20 July 2020 00:56