คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Friday, 10 July 2020 00:53 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจได้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement plan) ด้วยเครื่องมือ Storyboard” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ด้วยเครื่องมือ Storyboard พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ ดังวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพจากการนำเอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารองค์กร และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ประโยชน์จากการนำผลการตรวจประเมินคุณภาพ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนามากำหนดแนวทางในการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทำให้ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ให้คณะเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


Last Updated on Friday, 10 July 2020 00:54