คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

Monday, 15 June 2020 00:47 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563   เมื่อวันที่    4 มิถุนายน 2563  ที่ผ่านมา  มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน  คือ  รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561
     สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก 1 คน คือ นายประพันธ์   แก่นจำปา ตำแหน่งเดิม นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน  เป็นตำแหน่ง  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการLast Updated on Monday, 15 June 2020 00:48