คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ

Friday, 21 June 2019 06:26 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “การอบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx; Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) เป็นเครื่องมือ ซึ่งเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศนั้น เป็นที่ยอมรับและใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ ดังนั้นการสร้างความรู้และความเข้าใจต่อหลักการและแนวคิดตลอดจนเกณฑ์การประกันคุณภาพนี้ จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ EdPEx และจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ รวมทั้งเข้าใจหลักการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของคณะมากยิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessors) เป็นวิทยากร


Last Updated on Friday, 21 June 2019 06:27