คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

Monday, 03 December 2018 01:06 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.30-12.0 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6” ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงขั้นตอนการสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็นเลิศ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561 และสรุปข้อมูลป้อนกลับของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ของคณะในปีที่ผ่านมา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวมของคณะให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยทีมผู้บริหารคณะ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและเข้าร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย