คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา 2563

Monday, 19 October 2020 06:02 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมผู้ฝึกสุนัข สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา  2563  ณ  โรงเรียนฝึกสุนัขทีเจด็อกเฮาส์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมของสุนัขและได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกสุนัขด้วยตนเอง  รวมถึงยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความผูกพัน ความเข้าใจในตัวสุนัข และกิจกรรมฝึกสุนัขยังสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่สุนัขที่ได้รับการฝึกมากยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสมบัติ  แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ และนักศึกษาสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการและดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน


Last Updated on Monday, 19 October 2020 06:03