คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

Friday, 18 September 2020 04:37 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการปฏิบัติ และเตรียมการเลือกสถานประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำรายวิชาสหกิจศึกษา ได้ทำการบรรยายในหัวข้อและประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่องปฏิทินการฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ บรรยายเรื่อง ปฏิทินการฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง บรรยายเรื่อง สัตว์ใหญ่และสัตว์แพทย์สาธารณสุขกับสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ นายสิทธิพร กาบบัวลอย นำข้อมูลด้านการฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย บรรยายเรื่อง Soft Skills needed in Veterinary Medicine โดยโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 77 คน


Last Updated on Friday, 18 September 2020 04:38