คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Freshmen First Meet Festival” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

Wednesday, 05 August 2020 07:07 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Freshmen First Meet Festival” หรือ Freshy Camp ครั้งที่ 14  ประจำปีการศึกษา  2563 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ด้วยกันและนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 215 คน เข้าร่วมโครงการ  และมี  ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เกิดความประทับใจและอบอุ่นแก่นักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 34 เป็นอย่างยิ่ง โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการดังกล่าวนี้ด้วย


Last Updated on Wednesday, 05 August 2020 07:08