คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Friday, 31 July 2020 04:06 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน และ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและทบทวนแผนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และจัดเตรียมแผนบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้มีความสอดคล้องตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านต่างๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  20 คน โดย รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้ชี้แจงเรื่องตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านต่างๆ ของประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมถึงระเบียบในการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา