คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563”

Wednesday, 29 July 2020 00:53 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 34” ในโครงการ “เตรียมความพร้อมฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปีการศึกษา 2563” ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แบบออนไลน์ จัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้มีการปรับตัว  และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปูพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่าน ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ และคุณกฤษณา กลางเภา บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 29 July 2020 03:13