คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 34 และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

Wednesday, 22 July 2020 04:13 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 34 และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาชีพการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ ตลอดจนการใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2563  มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประมาณ 35 คน  มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน และนักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นพี่ จำนวน 50 คน และนอกจากนั้นคณะยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพอย่างยิ่งยวด จำนวน 5 ท่าน ร่วมทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังเพื่อที่จะได้นำไปเป็นแนวทางและตั้งเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8  น.สพ.กิตติกานต์  มุขสมบัติ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 และ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต  สุคนธรัตนสุข ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24   ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ  “ ความหลากหลายของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์” และในช่วงบ่ายคณะได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง   ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยเพื่อรับฟังคำแนะนำ ปรึกษาหารือหรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป


Last Updated on Wednesday, 22 July 2020 04:15