คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Monday, 20 July 2020 00:57 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่  17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล รศ.น.สพ.ดร. พีระพล  สุขอ้วน รศ.น.สพ.ดร. เจษฎา จิวากานนท์ และ รศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาใหม่ได้มีปฏิสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรในคณะที่เกี่ยวข้อง และในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาใหม่ จำนวน 3 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน  12 คน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยในเวลา 13.30 – 13.40 น. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. รศ.น.สพ.ดร. พีระพล  สุขอ้วน ประธานหลักสูตรได้แนะนำแนวทางการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และแผนการศึกษา การเรียนการสอน ทุนการศึกษาและวิจัย และการขอใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เวลา 14.00 -14.30 น. รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล ได้พูดเรื่องทำอย่างไรถึงจะเรียนสำเร็จตามกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร ต่อมาเวลา 14.30 -15.00 น. นายนิคม ศรีกะชา และ นางสาวปริยากร เหล่าพิเดช อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับบัณฑิต การใช้ชีวิต และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเวลา 15.00 -16.30 น. นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ นักวิชาการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียน และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน และเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว ในเวลา 16.00 น.

Last Updated on Monday, 20 July 2020 00:58