คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7”

Wednesday, 01 July 2020 06:23 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ.3-7” จัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับทราบแนวทางหรือรูปแบบการจัดทำหลักสูตรโดยไม่ใช้ มคอ.3-7 ตลอดจนการจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในการขอรับรองจากสถาบันรับรองที่เป็นสากลของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี และ นายวสิษฐ์พล จิตละมุน หัวหน้างานบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 01 July 2020 06:24