คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562

Tuesday, 14 January 2020 01:45 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา ในโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา ร่วมกับงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ร่วมกันจัดขึ้น  ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน แนวทางการใช้ชีวิตในสังคม การทำงานในโรงพยาบาลสัตว์/คลินิก บริษัทเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร กาบบัวลอย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม และ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จะออกโคงการสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 20 มกราคม- 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาจำนวน 5 คน ที่เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ