คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562

Monday, 09 December 2019 06:33 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 06.00-07.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบันและการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562” ขึ้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึงบุญคุณของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 27 ของคณะ รวมทั้งมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะ รวมจำนวนทั้งหมด 90 คน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 นี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ชนา  อมรเทพรักษ์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลังจากนั้น น.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก ได้เป็นตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวความรู้สึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะ  และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้ประสบผลสำเร็จจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของผู้นำเชียร์  เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นพิธีคณาจารย์และบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง