คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

Monday, 09 December 2019 06:32 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม  2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง I Like 1 โรงแรม I Hotel จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์” โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการทำวิทยานิพนธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และศิษย์เก่า โดย ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้แก่ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ได้แนะนำแนวทางการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และ กล่าวแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน และต่อมาตัวแทนดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณคณะ และคณาจารย์พร้อมทั้งได้แนะนำการทำวิทยานิพนธ์กับรุ่นน้อง ได้แก่ Mr.Xin Wu และ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และในช่วงท้ายของกิจกรรม คณบดี  และอาจารย์ที่ปรึกษามอบของที่ระลึกแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ถ่ายภาพร่วมกัน และเสร็จสิ้นโครงการ