คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Monday, 22 July 2019 02:11 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคณะ อันประกอบด้วยรายละเอียดของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต กระบวนการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน และคณะได้รับเกียรติจาก น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง และ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 บรรยายในหัวข้อ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” โดยทั้งสองท่านยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในช่วงท้ายของภาคเช้าได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยรับคำแนะนำ ปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ หลังจากนั้นได้นำผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และโรงพยาบาลสัตว์ ผลการจัดโครงการในครั้งนี้ก่อให้เกิดความประทับใจกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองอย่างดียิ่ง


Last Updated on Monday, 22 July 2019 02:12