คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 12 July 2019 02:15 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด การประเมินผลของการผลิตบัณฑิตของคณะได้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนดให้ มคอ. 3 และ มคอ.4 ที่สถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ในโอกาสนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรร่วมกันจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 12 July 2019 02:16