คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน“ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27

Wednesday, 06 February 2019 03:46 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดงานโครงการ “ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย  ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย โดยการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดี  สร้างขวัญและกำลังใจ  และการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน  แสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี  โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ตลอดจนเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามเป็นประจำทุกปี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง


Last Updated on Wednesday, 06 February 2019 03:46