คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Friday, 04 August 2017 04:45 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

   เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม  2560  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา  จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ เรื่องของการลงทะเบียนเรียน  การขอรับทุนการศึกษา และเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรของคณะฯ รวมทั้งความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา  อันจะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ของสถานศึกษาแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีศึกษาใหม่ จำนวน 10 คน เป็นนักศึกษาชาวไทย จำนวน 9 คน และนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม จำนวน 1 คน โดยหลังจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ได้แนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นคณะยังได้รับเกียรติจากคุณกิตติยา  สุทธิประภา ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายแนะนำการใช้สื่อเทคโนโลยี และระเบียบการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงท้ายเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะได้แนะนำขั้นตอนการเข้าสืบค้นในเว็บไซต์ที่จำเป็น เช่น เว็บไซต์ reg.kku.ac.th เว็บไซต์ gs.kku.ac.th/home/ และเว็บไซต์ http://vet.kku.ac.th/main/ รวมถึงการแนะนำลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:59