ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

Wednesday, 24 August 2016 02:56 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดย

1.รศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

2.รศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา มณีอินทร์ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 7  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53