คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงาน “คืนสู่เหย้า 30 ปี ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2559

Friday, 01 April 2016 05:46 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “คืนสู่เหย้า 30 ปี ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2559 ขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการพบปะกับคณาจารย์และผู้บริหารของคณะเพื่อร่วมกันสานก่อแนวทางในการพัฒนาคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ร่วมกันต่อไปในอนาคต ช่วยเสริมสร้างและก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ เช่น รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น. สพ.ดร. เชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล รศ.น.สพ.ประจักษ์  พัวเพิ่มพูนศิริ และ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น กิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีกิจกรรมแจกของรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าฯ และการแสดงจากน้องๆศิษย์ปัจจุบันอย่างสวยงาม และที่สำคัญในงานคือการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ 30 ปี” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 22 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านบริหาร

ผู้มอบรางวัล รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

1.น.สพ.สราวุธ  ฉายประสาท (รุ่น 1) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

2.รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช (รุ่น 2) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.ขอนแก่น

3.น.สพ.จาตุรนต์ พลราช (รุ่น 2) ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ (รุ่น 3) ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

5.รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช (รุ่นที่ 5) คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

6.น.สพ.เทวัญ รัตนะ (รุ่น 6) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก

7.น.สพ.ณรงค์กร  เกษมสุข (รุ่น 6) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านวิชาการและวิจัย

ผู้มอบรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.ผศ.ส.พญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา (รุ่น 1) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 1)

2.ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง (รุ่น 1) ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

3.ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ (รุ่น 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

4.ผศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรมโคตร (รุ่น 5) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

5.ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา มณีอินทร์ (รุ่น 7) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านธุรกิจเอกชน

ผู้มอบรางวัล รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.น.สพ.สุขสันต์ ชั้นประเสริฐ (รุ่น 1) ผู้จัดการประจำประเทศไทย(Country Manager) บริษัท EW Nutrition

2.สพ.ญ.อชินี รุญเจริญ (รุ่น 2) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท DKSH (ประเทศไทย)

3.น.สพ.สุพจน์ ธนะชัย (รุ่น 4) เจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์สุพจน์สัตวแพทย์ จ.พิษณุโลก

4.น.สพ.ธีระชัย วงษ์ชารู (รุ่น 5) ผู้จัดการธุรกิจสุกร บรัทโซเอทิส (ประเทศไทย)

5.น.สพ.สุปัญญา บุตรพรม (รุ่น 13) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัตถุดิบ บริษัท ซี พี เมจิ

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านการบริการวิชาการ

ผู้มอบรางวัล รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

1.ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน (รุ่น 2) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

2.ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง (รุ่น 2) ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

3.น.สพ.วิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร (รุ่น 4) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปสุสัตว์จังหวัดสกลนคร

4.น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา (รุ่น 7) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

5.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทโคตร (รุ่น 10) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ในโอกาสนี้คณะขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในวาระครบรอบ30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน และขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกๆท่านที่เข้าร่วมงาน โดยในการจัดงานครั้งนี้มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:42