คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559

Thursday, 28 January 2016 01:29 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559 ขึ้น  ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความชื่นชมแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากคณะต่างๆที่ได้สร้างคุณงามความดีแก่คณะ มหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม จึงได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจขึ้น โดยศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 คือ สพ.ญ วิภาศิริ อมรวิทยาเวช ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่ 1(มข.24) และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2558 ซึ่งเสนอชื่อโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คือ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคณะ รุ่นที่ 6(มข.29) โดยมี รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ และ ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ พร้อมทั้ง น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะฯและ น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจทั้งสองท่าน ในโอกาสนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจเป็นอย่างสูง


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54